Tandartspraktijk Kerklaan, GCN, Nejatpour, mondzorg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2019
De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: ‘Tandartsenpraktijk Kerklaan’), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt (hierna te noemen ‘overeenkomst’). Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.
Derden
Tandartsenpraktijk Kerklaan is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Tandartsenpraktijk Kerklaan zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Tandartsenpraktijk Kerklaan is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
Kosten en betaling
De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).
Tandartsenpraktijk Kerklaan berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door hem/haar gehanteerde standaardprijslijst, die in de praktijk van Tandartsenpraktijk Kerklaan ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Als wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft, dan zal Tandartsenpraktijk Kerklaan de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover – schriftelijk en/of digitaal – informeren.
Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Tandartsenpraktijk Kerklaan de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met een tarief van 7,50 euro per vijf minuten, met een maximum van 125 euro. Uitzondering hierop is de eerste keer dat dit gebeurt en het een afspraak is van maximaal 30 minuten. Dan worden alleen de gereserveerde minuten boven de 30 in rekening gebracht.
Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Als sprake is van een voorschot, dan wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is Tandartsenpraktijk Kerklaan altijd gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.
Tandartsenpraktijk Kerklaan draagt al haar vorderingen bij cessie over aan Anders Factoring. Anders Factoring verzorgt de incasso; de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Anders Factoring te betalen.
Behandeling en informatie
Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van 150,- euro (zegge: honderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door Tandartsenpraktijk Kerklaan uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen niet meer dan een inschatting zijn, omdat Tandartsenpraktijk Kerklaan daarvoor afhankelijk is van derden. Bij toepassing van goud of andere legeringen geldt de dagprijs van de leverancier op het moment van de levering. Van de overige techniekprijzen en verrichtingen kunnen de definitieve bedragen maximaal 10 procent van de begrotingen afwijken. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Tandartsenpraktijk Kerklaan niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.
Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.
De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Tandartsenpraktijk Kerklaan naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tandartsenpraktijk Kerklaan ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Tandartsenpraktijk Kerklaan legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.
Reclames en klachten
Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij Tandartsenpraktijk Kerklaan schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.
Overschrijding betalingstermijn
Als de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan Tandartsenpraktijk Kerklaan de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die Tandartsenpraktijk Kerklaan moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,- euro onverminderd het recht van Tandartsenpraktijk Kerklaan om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is Tandartsenpraktijk Kerklaan gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Tandartsenpraktijk Kerklaan is beperkt tot het bedrag waarop de door Tandartsenpraktijk Kerklaan afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Tandartsenpraktijk Kerklaan onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van Tandartsenpraktijk Kerklaan